Op. Dr. Derya Uyan Düz – Klinikte yapılan kamera ile izleme faaliyeti hakkında aydınlatma metni

Op. Dr. Derya Uyan Düz – Klinikte yapılan kamera ile izleme faaliyeti hakkında aydınlatma metni

Op. Dr. DERYA UYAN DÜZ (“Klinik”) tarafından KVK Kanunu uyarınca veri sorumlusu olarak hizmet kalitesini artırmak, Klinik’in, Veri Sahibi’nin ve diğer kliniğimizde çalışan veya kliniğimize gelen diğer misafirlerimizin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla mevzuata uygun olarak klinik girişlerinde ve klinik içerisinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile Kişisel Veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Klinik tarafından klinik girişlerinde ve klinik içerisinde yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na,  5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu’na, 14.05.2012 tarih ve 2012/23 sayılı Genelge’ye, Kişisel Verilen Korunması Kanunu’na (“KVK Kanun”) ,ve ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde yürütülmektedir.

Klinik girişlerinde ve klinik içerisinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti hizmet kalitesini artırmak, Klinik’in, Veri Sahibi’nin ve diğer kliniğimizde çalışan veya kliniğimize gelen diğer misafirlerimizin can ve mal güvenliğini sağlamak ve sair kanunlarda öngörülen amaçlarla elektronik ortamda kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla ve KVKK’nun 5. Maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kişisel veri işleme şartına uygun olarak 4 adet güvenlik kamerası ile 24 saat izleme faaliyetinde bulunmaktadır.

Kamera ile İzleme Faaliyetinin Duyurulması

Kliniğimiz tarafından KVK Kanununun 10. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır. Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Kliniğimiz tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; kliniğimizin www.drderyauyan.com internet sitesinde bu Aydınlatma Metni yayınlanmakta  ve izlemenin yapıldığı alanlarda görülebilecek şekilde izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı/işareti bulunmaktadır. (yerinde aydınlatma-katmanlı aydınlatma/bilgilendirme).

Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yürütülme Amacı ve Amaçla Sınırlılık

Kliniğimiz, KVK Kanununun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir. Kliniğimiz tarafından kameralarla izleme görüntü kaydı faaliyetlerinin sürdürülmesindeki amaç bu Kamera İzleme ve Aydınlatma Metni’nde sayılan hizmet kalitesini artırmak, Klinik’in, Veri Sahibi’nin ve diğer kliniğimizde çalışan veya kliniğimize gelen diğer misafirlerimizin can ve mal güvenliğini sağlamak ve sair kanunlarda öngörülen amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin muayenehaneler, tuvaletler vs.) kameralarla izleme ve görüntü kaydı faaliyeti yapılmamaktadır.

 Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Klinik tarafından KVKK’nun 12. Maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucu elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Kamera ile İzleme Faaliyeti ile Elde Edilen Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi

Klinik de, kamera ile elde edilen kişisel verilerin saklanma süreleri 15 gündür.

 Kayıtlara Kimlerin Erişebildiği ve Kayıtların  Kimlere Aktarıldığı

Dijital ortamda harddiske kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Klinik çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kamera görüntülerini klinik içinde güvenlik/karşılama görevlileri izleyebilmektedir. Kamera görüntüleri, hizmet kalitesini artırmak, Klinik’in, Veri Sahibi’nin ve diğer kliniğimizde çalışan veya kliniğimize gelen diğer misafirlerimizin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla mevzuata uygun olarak yetkili kamu kurumlarına KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlara ilgilinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilmektedir. (Örneğin, bir olayın soruşturulması sırasında savcılığın veya hâkimin yazılı talebi ile) Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişiler gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi

Kişisel Veriler, Türk Ceza Kanunu’nun 138. Maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Klinik’in kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir veya yok edilir.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunu bildiririz:

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, “ Halkalı Merkez Mahallesi 1. İkitelli Caddesi No:2 Meydan Halkalı Sitesi A Blok Kat:2 No:32 Küçükçekmece / İstanbul” adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya talebinizin imzalı bir suretini info@drderyauyan.com mail adresine güvenli elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz. Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Talebiniz başkası adına yapılacaksa bu konuda almış olduğunuz bir vekaletnamenin ve kimliğinizi doğrular diğer belgelerin başvurunuza eklenmiş olması gerekmektedir.

derya uyan instagram