Op. Dr. Derya Uyan Düz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Op. Dr. Derya Uyan Düz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Dr. Derya UYAN DÜZ kliniği olarak Kişisel Verilerin korunmasının anayasal bir hak olarak düzenlendiğinin bilincinde olarak ve özel hayatın gizliliği gereği, sunduğumuz muayenehane faaliyetlerimizde aynı zamanda bir hasta hakkı olan mahremiyet hakkını ön planda tutuyoruz. Bu bilinçle sunduğumuz sağlık hizmetlerinden ve danışmanlık hizmetlerinden faydalanan hastalarımız, hasta yakınları, danışanlarımız dahil ( Bundan sonra “hastalar ve danışanlar”  kısaca “HASTA” olarak adlandırılacaktır) muayenehanemiz ve hizmetlerimiz ile ilişkili şahısların tarafımıza iletilen kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi hususunda gerekli prosedürleri uyguluyoruz.

İşbu Aydınlatma Metni ile, Kişisel Veriler elde edilmeden evvel Dr. Derya UYAN DÜZ tarafından Veri Sahiplerine yapılacak bilgilendirme ile KVKK’nun 10. Maddesi uyarınca bilgilendirme ve aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilerek sunduğumuz sağlık hizmetleri kapsamında edinilen kişisel verilerinizin nasıl işlendiği (ne tür kişisel verilerinizi topladığımız, nasıl topladığımız, nasıl kullandığımız, nasıl koruduğumuz, nasıl aktardığımız, nasıl silineceği v.b.) hususunda “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aydınlatma yapılmaktadır. Ayrıca gereken hallerde ilgili Veri Sahiplerinin Açık Rızası alınmaktadır.

KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu metinde açıklandığı çerçevede ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek, gerekli durumlarda anonim hale getirilecek, gerekli durumlarda kimliksizleştirilecek,  imha edilecek ve KVKK’nın 4. Maddesinde belirtilen şekilde faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde hukuka uygun işleme şartlarına dayalı olarak işlenebilecektir.

Veri sorumlusu olarak Dr. Derya UYAN DÜZ tarafından kişisel verilerinizin işlenişine ilişkin bilgiler aşağıdadır;

1- KİŞİSEL VERİLERİ NE ŞEKİLDE TOPLUYOR VE İŞLİYORUZ?
Hastalarımızdan ve/veya gerekli hallerde hastalarımızın yasal temsilcilerinden, sağladığımız sağlık hizmetleri ve danışmanlık hizmetleri çerçevesinde hizmet öncesi ve/veya süreci esnasında, çalışanlarımızdan ve sunduğumuz hizmet kapsamında muayenehanemiz ve hizmetlerimiz ile ilişkili üçüncü şahıslardan ayrıca kliniğimiz girişinde ve içerisinde yapılan kamera izleme faaliyeti ile çeşitli bilgiler toplamaktayız. Söz konusu bilgiler, her şartta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak toplanmaktadır.

Kliniğimizde kapalı devre kamera sistemi ile 24 saat izleme ve kayıt yapılmaktadır. Bu süreçte kliniğimizi ziyaret eden tüm ziyaretçilerimizin fiziksel mekân güvenliği ile görsel ve işitsel kayıtları veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini ile ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla KVKK’nun 5. Maddesinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik olarak işlenmektedir.

Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin muayenehaneler, tuvaletler vs.) kameralarla izleme ve görüntü kaydı faaliyeti yapılmamaktadır. Kliniğimiz tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; KVKK’un 10. Maddesine uygun olarak kliniğimizin www.drderyauyan.com internet sitesinde “Klinikte Yapılan Kamera ile İzleme Faaliyeti Hakkında Aydınlatma Metni” yayınlanmakta ve izlemenin yapıldığı alanlarda görülebilecek şekilde izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı/işareti bulundurularak Veri Sahibi aydınlatılmaktadır.

Dr. Derya UYAN DÜZ kliniği tarafından gerekmedikçe Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmemesi esastır. Ancak faaliyet alanı sebebiyle Kliniğimiz Özel Nitelikli Veri işlemektedir. Hasta kayıtlarının oluşturulması ve tedavi süreçleriyle ilgili süreçlerde kanuni yükümlülük sebebiyle Veri Sorumlusu Dr. Derya UYAN DÜZ elde ettiği Özel Nitelikli Kişisel Veriler bakımından ise mevzuatta belirtilen şartlara uygun olarak veri işleme yapılmaktadır.

Özel nitelikli kişisel verilerden, ilgili kişilerin sağlık verileri, KVKK madde 6/3 gereği ilgilinin açık rızası aranmaksızın ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetim amaçlarıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir. Ayrıca türü fark etmeksizin, KVKK madde 6/4 gereği tüm özel nitelikli kişisel veriler, kanun gereği ancak KVKK tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması halinde işlenebilir.

Muayenehane faaliyetlerimiz ve Danışmanlık Hizmetlerimiz kapsamında bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemler ile Dr. Derya UYAN DÜZ tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla; internet sitesi, anket, sosyal sorumluluk gibi sosyal medya uygulamaları dahil tüm mecralar ile sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, danışma hattı, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek toplanmaktadır. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Ayrıca, hizmet sunumu için bilgi, randevu, şikâyet veya sair amaçlar ile danışma hattı veya internet sayfamızı kullandığınızda, muayenehanemizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde ve bu sitede gezdiğinizde kişisel verileriniz işlenebilecektir. Klinik tarafından yürürlüğe konulan “Çerez Politikası” içerisinde çerez kullanımı ile ilgili detaylara yer verilmiştir.

2- HANGİ KİŞİSEL VERİLERİ TOPLUYORUZ?   

Tarafınıza sunulan ya da sunulacak sağlık hizmetlerine yahut muayenehanemiz ve Dr. Derya UYAN DÜZ ile hukuki ilişkinize (hasta, danışman, hasta yakını vs. şahıslar) bağlı olarak muhteviyatı değişiklik göstermekle birlikte aşağıda bir alt madde de belirtilen amaçlar için topladığımız kişisel verilerinize örnekler aşağıda yer almaktadır;

 • Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, kimlik belgesi suretiniz veya pasaport suretiniz veya ehliyet suretiniz,  C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz.
 • Randevu bilgileriniz.
 • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.
 • Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap bilgileri, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz.
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz.
 • Muayenehanemiz kapsamında güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntü
 • Sağlık Bilgileriniz: Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz (tıbbî geçmişiniz, geçirdiğiniz hastalık ve ameliyatlarınız, alerjileriniz, kullandığınız sürekli ilaçlar vs.)
 • Biyometrik Verileriniz ve sair veriler: sağlık hizmetlerinin sunulması ile bağlantılı fotoğraflarını
 • Uzaktan bağlantı sistemleri ile görüntülü görüşme danışmalık hizmetini almanız durumunda hizmetle ilgili olarak elde edilen kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, sağlık verileriniz ve bununla bağlantılı cinsel hayat ile genetik verileriniz yanında görsel ve işitsel verileriniz, Danışman tarafından düzenlenen Görüşme Kayıtları / Danışan Dosyası.
 • Kliniğimize ait tüm web siteleri ve online hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz ve/veya girdiğiniz sağlık verileriniz, IP adresi, çerez ve sair kişisel verileriniz.

Genel olarak; muayenehanemiz ve Dr. Derya UYAN DÜZ ile muhtelif mecralar ile paylaştığınız özel nitelikteki ve genel nitelikteki her türlü Kişisel Verileriniz toplanan veriler kapsamındadır.

3- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Paylaştığınız hem özel nitelikteki kişisel veriler hem de genel nitelikteki kişisel veriler;

 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme,
 • Sözleşmesel sorumluluklarımız kapsamında verilerinizi muhafaza etme,
 • İlgili mevzuat kapsamında saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
 • İlgili mevzuat uyarında Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Koruyucu sağlık hizmeti dahil sağlık ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması,
 • Sağlık hizmetlerin sunumu için finansman planlaması ve yönetimi,
 • Görüntülü Danışmanlık Hizmet Sunumu,
 • Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma,
 • Muayenehanenin iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, hizmetlerin geliştirilmesi, analiz yapma, risk yönetimi ve kalite süreçlerinin değerlendirilmesi,
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme,
 • Suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
 • Sunulan hizmetlerimiz karşılığında serbest meslek makbuzu düzenlenmesi;
 • Kimliğinizin doğrulanması,
 • Sağlık hizmetlerimize yönelik her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme,
 • Hasta memnuniyetin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin geliştirilmesi, çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme,
 • İlaç veya tıbbi cihaz temini,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini, can ve mal güvenliğinin sağlanması,

Amaçlarıyla işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi kliniğimiz için öncelikli olup, kişisel verileriniz Dr. Derya UYAN DÜZ Kliniği bünyesinde ve/veya sözleşmeli kuruluşlar bünyesinde bulunan fiziki arşiv ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem de fiziki ortamda verilerin nitelik ve niceliğine göre uygun güvenlik önlemleri, alınmak ve düzenli güvenlik denetimleri yapılmak suretiyle muhafaza altında tutulabilecektir.

4- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI KAPSAMINDA AÇIK RIZAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

KVKK 5/1. ve 6/2. Maddeler kapsamında “ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel veriler işlenemez”. Ancak bu durumun istisnası olarak KVKK 5/2. Maddesinde aşağıdaki haller sayılmıştır;

 • Kanunlarda açıkça öngörü
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Ancak belirtmek isteriz ki; bu istisnalar özel nitelikteki kişisel verilerin hepsi için ve her durumda geçerli değildir. KVKK madde 6/1 de belirtildiği üzere; “kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veri” olup, ilgilinin açık rızası olmadan işlenemez. Eğer kanunlarda düzenlenmiş ise sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel verilerde açık rıza aranmaz.

KVKK 6/3 maddesi uyarınca Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Bu nedenle koruyucu hekimlik ve sair sağlık hizmetleri sunmamız sebebiyle hastalarımıza ait sağlık verilerini ve bununla bağlantılı ise gerekli durumlarda cinsel hayat verilerini açık rıza almadan işliyoruz.

Kanunda düzenlenen durumlarda da sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikteki verileri açık rıza almadan işliyoruz.

Diğer tüm özel nitelikteki ve sair kişisel verileriniz açık rızanızı alarak işliyoruz.

Kısaca kişisel verileriz; hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile ve gereken hallerde açık rızanız alınarak işlenecektir.

5- KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI, SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ ve ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kişisel Verilerin saklanması ve imhasına ilişkin usul ve esaslar ile saklama süreleri Klinik tarafından yürürlüğe sokulan “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda” yer almaktadır. Verilerin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi Kliniğimiz için önceliklidir. Bu çerçevede verilerin nitelik ve niceliğine göre uygun güvenlik önlemlerinin alınması sağlanmakta ve düzenli güvenlik denetimleri yapılmaktadır.

Klinik tarafından mevzuata uygun olarak işlenen Kişisel Veriler, mevzuatta öngörülen ve/veya işlenmelerini gerektiren amaca uygun süre boyunca saklanmakta olup işbu süre sonunda re’sen veya ilgili Veri Sahibi’nin talebi üzerine silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Veri fiziksel ya da dijital ortamda muhafaza edilebilmekte, gerektiğinde yurtiçi ve yurtdışında bulunan Üçüncü Kişi hizmet sağlayıcılardan bu konuda hizmet alınabilmektedir.

6- KİŞİSEL VERİLERE KİMLERİN ERİŞEBİLDİĞİ VE BU VERİLERİN KİMLERE AKTARILDIĞI

 • Kişisel verilerinizi, 359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar, Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri ve benzeri kolluk kuvvetleri, Savcılık makamları, Mahkemeler, Kanunlarla yetkili kılınmış diğer resmi merciler, özel sigortanızı kullanmanız halinde üyesi olduğunuz özel sigorta şirketiyle, sevk edilmeniz gerektiğinde ilgili sağlık kuruluşuyla, yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcilerle, olası bir hukuki ihtilaf durumunda avukatlarımız, danışmanlar, denetçiler, iş ortakları, sağlık hizmetleri için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvar, merkez ve benzeri üçüncü kişiler, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere ve sağlık hizmetlerinin sunulması amacıyla ve “kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi” hukuki sebebine dayanarak sadece alınan hizmet ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve hizmet süresince KVKK’nın gereği olan tüm teknik ve idari tedbirleri alacaklarına dair taahhütnamelerin alınması ön koşuluyla aktarılacaktı
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili mevzuat kapsamında talep ettikleri Kişisel Veriler, KVKK’nın 8/2-a maddesinde yer alan“ Kişisel veriler 5. Maddenin 2. Fıkrasında belirtilen şartlardan birinin bulunması halinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir” hükmü uyarınca Klinik tarafından paylaşılı Bu halde Kişisel Verilerin kamu tüzel kişilikleri ile paylaşılması KVKK 5/2-ç maddesi uyarınca Veri Sorumlusu’nun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olduğundan, Kişisel Verilerin kamu tüzel kişilikleri ile paylaşımının herhangi bir sakınca doğurmadığı kabul edilmektedir.
 • Kliniğimiz, Kişisel Verilerin aktarılması konusunda mevzuat, Kurul kararları ve ilgili düzenlemelere uygun olarak hareket etmekle yükümlüdü
 • Verilerin Klinik’in faaliyetlerinin yürütülmesi için zorunlu olmadıkça, verilere erişimi zorunlu olan Klinik çalışanları hariç olmak üzere Kişisel Verilerin Klinik çalışanları ve Üçüncü Kişilerle paylaşılmaması esastı
 • KVKK’nın 5.ve 6. maddelerinde sayılı ilgilinin rızası olmaksızın Kişisel Verilerin aktarımının mümkün olmasına ilişkin hususlar saklı kalmak üzere, Kişisel Verilerin KVKK veya ilgili mevzuat gereği idari ve adli kurum ve kuruluşlara aktarımını zorunlu kıldığı durumlar haricinde Kişisel Veriler Veri Sahibi’nin Açık Rızası olmaksızın başka kişilere aktarılmamaktadı

7- SOSYAL MEDYA VE REKLAM / TANITIM FAALİYETLERİ NEDENİYLE İŞLEME YAPARIZ

Biliyoruz ki bu işleme faaliyeti açık rıza vermemeniz durumunda asla gerçekleştirilmez. Fotoğraf, video gibi görsel ve işitsel kayıtlarınız açık rızanızın alınması durumunda sosyal medya hesaplarımızda işlenebilir. Sosyal medya hesaplarımızda açık rızanız durumunda görsel ve işitsel kayıtlarınızın işlenmesi risk teşkil etmektedir. Açık rızanızın geri alınması durumunda işlenen bu verilerin üçüncü taraf uygulamaları ya da diğer arama motorları tarafından isteğimiz dışında yayınlanması durumunda tamamen kaldırılmasının takibi güçleşebilir. Açık rızanızın tamamen özgür iradenize dayalı olarak verildiğinden ve aydınlatma metnini iyi okuduğunuzdan emin olun.

8- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AÇIK RIZANIZA DAYANILARAK AKTARILDIĞI HALLER
Dr. Derya UYAN DÜZ kliniği hastalarının tıbbı teşhis ve tedavi için test veya örnek vermesi durumunda bu testlerin sonuçları hakkında hastalarını her zaman yüz yüze bilgilendirmek istemekte ve bu amaçla kontrol randevuları oluşturmaktadır. Ancak hastalarının talepleri doğrultusunda test sonuçlarına veya sağlık sorunları ile ilgili sorularına ilişkin söz konusu bilgilendirmeleri e-mail, telegram, WhatsApp, Signal vb. uygulamalar üzerinden de hastalarından açık rıza almak koşuluyla gerçekleştirebilmektedir. Dr. Derya UYAN DÜZ tarafından bu yollarla yapılan bilgilendirmelerde söz konusu uygulamaların sunucularının yurtdışında bulunması nedeniyle özel nitelikli kişisel verilerinizin yurtdışına aktarımı gerçekleşmektedir. Bu nedenle Dr. Derya UYAN DÜZ e-mail, WhatsApp, Signal vb. uygulamalar üzerinden bilgilendirilmek isteyen hastalarından KVKK da yer alan 9.1 “ Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurtdışına aktarılamaz”,  maddesi kapsamında kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi aktarabilmek için açık rızanızı almaktadır.  Ayrıca Dr. Derya UYAN DÜZ tarafından kişisel verileriniz fiziksel ya da dijital ortamda muhafaza edilebilmekte, gerektiğinde yurtiçi ve yurtdışında bulunan Üçüncü Kişi hizmet sağlayıcılardan bu konuda hizmet alınabilmektedir. Bu hizmetin alınması sırasında Üçüncü Kişi Hizmet sağlayıcılarının sunucularının yurtdışında olması halinde yine KVKK da yer alan 9.1 “ Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurtdışına aktarılamaz”,  maddesi kapsamında kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi Üçüncü Kişi Hizmet sağlayacılarında muhafaza edebilmek için açık rızanızı almaktadır.

9- KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ DEĞİŞİRSE NE YAPMALISINIZ?

Kişisel verilerinizde bir değişiklik olması durumda kayıtlarımızı güncelleyebilmemiz için bize söylemelisiniz. Ayrıca prosedürlerimiz gereği iletişim ve adres verileriniz gibi kişisel verilerinizin doğru ve güncelliğini kontrol amacıyla sizlerden onay talep edilecektir.

10- ÇOCUKLARIN KİŞİSEL VERİLERİ

Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında 18 yaşını doldurmayan bireylere ait kişisel verileri açık rıza gereken hallerde küçüğün veli ya da vasisinin rızası ile işleyebiliyoruz.

11- KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVKK 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

6698 sayılı KVKK 11.maddesi gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin hakları aşağıdaki gibidir:

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, mevzuat uyarınca tarafımıza başvurarak,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme (sağlık kapsamındaki kişisel verilerin mevzuat kapsamında saklanmak yükümlülüğü bulunduğundan silinme hakkı Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik uyarınca değ)
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, (sağlık kapsamındaki kişisel verilerin mevzuat kapsamında saklanmak yükümlülüğü bulunduğundan silinme hakkı Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik uyarınca değ)
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, “ Halkalı Merkez Mahallesi 1. İkitelli Caddesi No:2 Meydan Halkalı Sitesi A Blok Kat:2 No:32 Küçükçekmece / İstanbul” adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya talebinizin imzalı bir suretini info@drderyauyan.com mail adresine güvenli elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz.

Başvuru esnasında tarafımızca kimlik bilgilerinin teyit edilmesi amaçlı olarak kimlik ibraz edilmesini talep etme hakkı saklıdır.

Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Talebiniz başkası adına yapılacaksa bu konuda almış olduğunuz bir vekaletnamenin ve kimliğinizi doğrular diğer belgelerin başvurunuza eklenmiş olması gerekmektedir.

derya uyan instagram